Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

Η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ διαφορετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί κεντρικό στόχο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.Η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ διαφορετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί κεντρικό στόχο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών δημιουργεί προστιθέμενη αξία, επίσης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προϋπόθεση για αυτό είναι η δημιουργία μίας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ συλλόγων, πρωτοβουλιών πολιτών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ανακοινώσεις για το θέμα Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών